Home » Articles posted by theoadmin

Author Archives: theoadmin

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη για τη διδασκαλία Θεμάτων Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας

21 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη για τη διδασκαλία Θεμάτων Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωσή της.

Τίτλος: Ακαδημαϊκός Συνεργάτης

Κατηγορία: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για ένα εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

Η θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (ΑΣ) στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου είναι καθορισμένης διάρκειας, με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας ή έρευνας. Η πλήρωση της θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη για τη διδασκαλία Θεμάτων Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας, για τον Κλάδο – Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)», θα είναι για ένα εξάμηνο (το Εαρινό Εξάμηνο 2018‐2019) με δυνατότητα ανανέωσης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος:

ΘΕΟ.488 (Επ) Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το μάθημα εισάγει στην πατερική θεολογία με παρουσίαση του βίου, του έργου και της μεθοδικής προσέγγισης της διδασκαλίας των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας (κατ’ επιλογή). Παρουσιάζει σε βάθος θέματα και πτυχές της πατερικής θεολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στις θεολογικές απόψεις για το δόγμα της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, στη διδασκαλία περί διακρίσεως θείας ουσίας και ενέργειας και στη θεολογία των Νηπτικών Πατέρων (Συμεών Νέος Θεολόγος, Νικήτας Στηθάτος).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Διδακτορικός Τίτλος στο αντικείμενο ή σε συναφές αντικείμενο. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο υπό προκήρυξη αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η αμοιβή των Ακαδημαϊκών Συνεργατών με Διδακτορικό Τίτλο είναι €50.00 την ώρα (μικτά). Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 3 ώρες διδασκαλίας, 2 μαθήματα σε 6 ώρες διδασκαλίας κ.ο.κ) x τις εβδομάδες που διαρκεί το Χειμερινό Εξάμηνο. Η αμοιβή των Ακαδημαϊκών Συνεργατών που κατέχουν ακαδημαϊκή βαθμίδα γίνεται αναλόγως της βαθμίδας και κυμαίνεται από  €50.00 έως €80.00 την ώρα (μικτά).

Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
 3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Μία (1) συστατική επιστολή, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος και τα λοιπά έγγραφα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς στο Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στο info@theo.ac.cy , το αργότερο μέχρι τις 26  Οκτωβρίου 2018.

Ο/H υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία της Σχολής. Τηλέφωνο: 22443060, e‐mail: info@theo.ac.cy .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Αρχές γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»)

 1. Βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, επιβάλλεται η εμπιστευτική διαχείριση των αρχείων που θα υποβληθούν και η καταστροφή τους μετά από το πέρας της επεξεργασίας τους.
 2. Με βάση την αρχή του περιορισμού της αποθήκευσης (Άρθρο 5(1)(ε)) όταν εκπληρωθεί ο σκοπός μιας επεξεργασίας, η κατηγορία των δεδομένων που αφορούν στη συγκεκριμένη επεξεργασία πρέπει να διαγράφεται. Συγκεκριμένα το Άρθρο 5(1)(ε) αναφέρει:

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη Θ.Σ.Ε.Κ.:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε το 2015. Λειτουργεί ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), στο αναπαλαιωμένο κτηριακό της συγκρότημα στη Λευκωσία, στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης. Βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, με σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις. Προσφέρει το μόνο αξιολογημένο και πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο και προσβλέπει να καταστεί κέντρο ακαδημαϊκής έρευνας και διαλόγου στο πεδίο της Θεολογίας και των συναφών επιστημών.

Στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας της η Σχολή κατάφερε να δημιουργήσει τις βάσεις για μια θετική πορεία ανάπτυξης, και στήριξε τη μέχρι τώρα λειτουργία της πάνω σε στέρεες ακαδημαϊκές αρχές και αξίες. Κατέχει τον Χάρτη Erasmus και συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς και ερευνητές  διεθνούς εμβέλειας.

Η Σχολή στοχεύει στη συνεργασία τόσο με νέους διδάκτορες όσο και με ακαδημαϊκούς συνεργάτες με διεθνή εμβέλεια. Μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο συνεργαζόμενου προσωπικού αναβαθμίζεται η δυνατότητα της Σχολής να σχεδιάζει και να προσφέρει νέα προγράμματα σπουδών – σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο – και να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας. Αναμένεται ότι το νέο ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής, σε συνεργασία με τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ, θα στοχεύει στη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας και την ανάπτυξη του ευρύτερου ρόλου που καλείται να διαδραματίζει η Σχολή.

Κωδικός Προκήρυξης:     2018_08_24_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Θέμ_Εκ_Γρ_Πατ_Θεο

2018_08_24_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Θέμ_Εκ_Γρ_Πατ_Θεο

Ενημερωτικά Δελτία

ἐπὶ τὸ ἔργον – Τόμος 1, Τεύχος 1, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη – Ειδικό Προσωπικό για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

18 Ιουλίου 2018 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη – Ειδικό Προσωπικό για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωσή της.

Τίτλος: Ακαδημαϊκός Συνεργάτης – Ειδικό Προσωπικό.

Κατηγορία: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για δύο εξάμηνα με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:

Η θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (ΑΣ) στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου είναι καθορισμένης διάρκειας, με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας ή έρευνας. Η πλήρωση της θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη – Ειδικό Προσωπικό για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, για τον Κλάδο – Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)», θα είναι για δύο εξάμηνα (το Χειμερινό Εξάμηνο 2018‐2019 και το Εαρινό Εξάμηνο 2018‐2019) με δυνατότητα ανανέωσης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Διδασκαλία του μαθήματος:

 1. ΘΕΟ.143 Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Αγγλικά (Eπ)
 1. ΘΕΟ.144 Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), Αγγλικά (Eπ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Διδακτορικός Τίτλος στο αντικείμενο ή σε συναφές αντικείμενο. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο υπό προκήρυξη αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η αμοιβή των Ακαδημαϊκών Συνεργατών με Διδακτορικό Τίτλο είναι €50.00 την ώρα (μικτά). Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 3 ώρες διδασκαλίας, 2 μαθήματα σε 6 ώρες διδασκαλίας κ.ο.κ) x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Χειμερινό Εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
 3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Μία (1) συστατική επιστολή, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος και τα λοιπά έγγραφα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς στον Κλάδο Θεολογίας, της Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου στο info@theo.ac.cy , το αργότερο μέχρι τις 22 Αυγούστου 2018.

Ο/H υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Κλάδου. Τηλέφωνο: 22443060, e‐mail: info@theo.ac.cy .

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Αρχές γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»)

 1. Βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, επιβάλλεται η εμπιστευτική διαχείριση των αρχείων που θα υποβάλετε και η καταστροφή τους μετά από το πέρας της επεξεργασίας τους.
 2. Με βάση την αρχή του περιορισμού της αποθήκευσης (Άρθρο 5(1)(ε)) όταν εκπληρωθεί ο σκοπός μιας επεξεργασίας, η κατηγορία των δεδομένων που αφορούν στη συγκεκριμένη επεξεργασία πρέπει να διαγράφονται. Συγκεκριμένα το Άρθρο 5(1)(ε) αναφέρει:

 ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη Θ.Σ.Ε.Κ.:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε το 2015. Λειτουργεί ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), στο αναπαλαιωμένο κτηριακό της συγκρότημα στη Λευκωσία, στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης. Βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, με σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις. Προσφέρει το μόνο αξιολογημένο και πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο και προσβλέπει να καταστεί κέντρο ακαδημαϊκής έρευνας και διαλόγου στο πεδίο της Θεολογίας και των συναφών επιστημών.

Στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας της η Σχολή κατάφερε να δημιουργήσει τις βάσεις για μια θετική πορεία ανάπτυξης, και στήριξε τη μέχρι τώρα λειτουργία της πάνω σε στέρεες ακαδημαϊκές αρχές και αξίες. Κατέχει τον Χάρτη Erasmus και συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς και ερευνητές  διεθνούς εμβέλειας.

Η Σχολή στοχεύει στη συνεργασία τόσο με νέους διδάκτορες όσο και με ακαδημαϊκούς συνεργάτες με διεθνή εμβέλεια. Μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο συνεργαζόμενου προσωπικού αναβαθμίζεται η δυνατότητα της Σχολής να σχεδιάζει και να προσφέρει νέα προγράμματα σπουδών – σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο – και να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας. Αναμένεται ότι το νέο ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής, σε συνεργασία με τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ, θα στοχεύει στη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας και την ανάπτυξη του ευρύτερου ρόλου που καλείται να διαδραματίζει η Σχολή.

Κωδικός Προκήρυξης:     2018_07_18_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Ακ_Συν_Αγγλ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Θ.Σ.Ε.Κ. (Βιβλιοθηκονόμος)

12 Ιουλίου 2018 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση Βιβλιοθηκονόμου και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωσή της.

Βαθμίδα: Λειτουργός

Κατηγορία: Σύμβαση Εργασίας Διοικητικού Προσωπικού

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση τo ισχύον τιμαριθμικό επίδομα (27,99%) ανέρχονται σε:

Λειτουργός   (Συνδυασμένες Κλίμακες Α5 [ τέταρτη (4) βαθμίδα] – Α6)      €18,219– €30,494

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Θ.Σ.Ε.Κ.:

info@theo.ac.cy

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει, επιπρόσθετα, να την υποβάλουν σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Αυτό μπορεί να γίνει διά χειρός σε, εργάσιμο χρόνο (εκτός της περιόδου  4 -19 Αυγούστου 2018), στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,

Οδός Ισοκράτους 1-7,

1016, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,

ή ταχυδρομικώς (στην ίδια διεύθυνση) σε φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, το αργότερο, 22 Αυγούστου 2018.  ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ότι η Θ.Σ.Ε.Κ. θα παραμείνει κλειστή μεταξύ 4 και 19 Αυγούστου 2018.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις (σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή) πρέπει να περιλαμβάνουν ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα (1) αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD) – σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word- των ακόλουθων:

 1. Συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται: η θέση για την οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Δύο (2) συστατικές επιστολές, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF, οι οποίες να αποσταλούν απευθείας στη Θ.Σ.Ε.Κ., από την ηλεκτρονική διεύθυνση των ατόμων που συστήνουν τον/την υποψήφιο/α, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theo.ac.cy.

[Ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 22 Αυγούστου 2018].

Η συνοδευτική επιστολή (1) και το βιογραφικό σημείωμα (2) πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22443065) ή στον Κλάδο Θεολογίας (00357 22443064),

e‐mail: info@theo.ac.cy

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:

 1. Σχεδιάζει το πλαίσιο διοίκησης και εύρυθμης λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.
 2. Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα (τήρηση πρακτικών Επιτροπών και Υπηρεσιακών Συσκέψεων και διεκπεραίωση αποφάσεων, διεξαγωγή αλληλογραφίας, οργάνωση διοικητικού αρχείου).
 3. Καθορίζει συλλογές και τμήματα – ανάπτυξη και διαχείριση συλλογών βιβλίων, περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών) και άλλου υλικού.
 4. Οργανώνει, ελέγχει και παραμετροποιεί το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης.
 5. Καταλογογραφεί, ταξινομεί και εκτελεί τη θεματική περιγραφή του συνόλου του υλικού της Βιβλιοθήκης (αυτοματοποίηση και τυποποίηση δεδομένων).
 6. Συντάσσει και καθιερώνει ενιαία πολιτική για την πρόσβαση, χρήση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης και για τη χρήση και διακίνηση του υλικού.
 7. Εκτελεί την πληροφοριακή εξυπηρέτηση χρηστών (με φυσική παρουσία, με ηλεκτρονική/τηλεφωνική επικοινωνία, με συναντήσεις μικρών συμβουλίων).
 8. Εκτελεί διαδικασίες δανεισμού, επιστροφής, ανανέωσης και κράτησης υλικού.
 9. Ελέγχει τις προσκτήσεις (επιλογή, αξιολόγηση προσφορών, αγορά και παραλαβή βιβλίων, περιοδικών, ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και άλλου υλικού).
 10. Δημιουργεί, εμπλουτίζει, διατηρεί/ενημερώνει και προωθεί την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.
 11. Δημιουργεί, επικαιροποιεί και διαχειρίζεται ηλεκτρονικά και έντυπα πληροφοριακές πηγές.
 12. Συντονίζει και παρέχει πληροφοριακή εκπαίδευση (σεμινάριο, μαθησιακός κύκλος) σε φοιτητές, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.
 13. Εκτελεί πληροφοριακή αρωγή στη χρήση και αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων της βιβλιοθήκης και γενικότερα του διαδικτύου καθώς και στη χρήση των έντυπων πηγών συμβουλής.
 14. Δημιουργεί και διατηρεί αποτελεσματικές εργασιακές σχέσεις με το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές.
 15. Δημιουργεί και διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με εξωτερικούς φορείς (Ιδρύματα, προμηθευτές, κ.ά.) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 16. Οργανώνει και διαχειρίζεται ειδικές συλλογές (αρχεία, φωτογραφίες, μουσειακά είδη, κ.ά.).
 17. Αναπτύσσει υπηρεσίες IT (Information Technology).
 18. Διαχειρίζεται/κατανέμει οικονομικούς πόρους –αξιολόγηση αναγκών- ορισμός προτεραιοτήτων
 19. Οργανώνει και διεξαγάγει ξεναγήσεις (φορέων, ομάδων, μεμονωμένων επισκεπτών) στους χώρους και τις συλλογές της Βιβλιοθήκης.
 20. Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη βιβλιοθήκη της Θ.Σ.Ε.Κ. σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες.
 21. Παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στις επιστήμες της πληροφόρησης – εφαρμογή νέων υπηρεσιών, δραστηριοτήτων, κανόνων και προτύπων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία.
 2. Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 4. Γνώση και ενημερότητα πάνω στην πνευματική και εκδοτική δημιουργία του Κυπριακού και του Ελληνικού χώρου.
 5. Άριστη γνώση αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών (ILS).
 6. Πολύ καλή γνώση βιβλιογραφικών πηγών, περιγραφικών προτύπων καταλογογράφησης, θεματικών θησαυρών και σχημάτων ταξινόμησης.
 7. Διετής εργασιακή εμπειρία σε βιβλιοθήκη ή σχετική υπηρεσία.
 8. Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.
 9. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Θα αποτελούν πλεονέκτημα:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τα καθήκοντα της θέσης.
 2. Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.
 3. Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

 1. Η προφορική εξέταση θα έχει τη μορφή συνέντευξης, την οποία θα διεξάγει ειδική επιτροπή.
 2. Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:

(α) Νέα Ελληνική γλώσσα (ανάπτυξη δοκιμίου σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης) και

(β) Αγγλική γλώσσα (ανάπτυξη δοκιμίου σε θέμα σχετικό με τη θέση).

Κριτήρια Αξιολόγησης Προσόντων Αιτητών

 1. Βαρύτητα της μοριοδότησης προσόντων: 50% επί της τελικής βαθμολογίας.
 2. Οι προσοντούχοι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική και γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθούν με άριστα το 10. Η γραπτή εξέταση έχει βαρύτητα 20% (10% για τα Ελληνικά και 10% για τα Αγγλικά) και η προφορική εξέταση έχει βαρύτητα 30% επί της τελικής βαθμολογίας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ:

Αρχές γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»)

 1. Βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, επιβάλλεται η εμπιστευτική διαχείριση των αρχείων που θα υποβάλετε και η καταστροφή τους μετά από το πέρας της επεξεργασίας τους.
 2. Με βάση την αρχή του περιορισμού της αποθήκευσης (Άρθρο 5(1)(ε)) όταν εκπληρωθεί ο σκοπός μιας επεξεργασίας, η κατηγορία των δεδομένων που αφορούν στη συγκεκριμένη επεξεργασία πρέπει να διαγράφονται. Συγκεκριμένα το Άρθρο 5(1)(ε) αναφέρει:

 ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη θέση:

 1. Η Θ.Σ.Ε.Κ. είναι μια μικρή Σχολή που λειτουργεί από το 2015. Ο/η υποψήφιος/α που θα καταλάβει τη θέση θα έχει την ευκαιρία και την πρόκληση να αναλάβει την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη μιας σύγχρονης και τεχνολογικά πρωτοποριακής ακαδημαϊκής Θεολογικής Βιβλιοθήκης, άρτια ενημερωμένης σε επιστημονικά βιβλία, αλλά και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ικανής να στηρίξει επάξια τόσο το μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο, όσο και τις μελλοντικές μεταπτυχιακές και ερευνητικές προτάσεις και προοπτικές της Σχολής.
 2. Η Θ.Σ.Ε.Κ. δύναται, αναλόγως προσόντων και πείρας σε αντίστοιχη θέση, να τοποθετήσει τον/τη λειτουργό κατά τον διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα στις Συνδυασμένες Κλίμακες Α5 [τέταρτη (4) βαθμίδα] – Α6)
 3. Ο/Η λειτουργός που θα διοριστεί θα εργάζεται συνήθως σε κανονικό ωράριο (8:00. με 16:00), ανάλογα, όμως, με τις ανάγκες της Θ.Σ.Ε.Κ. ή τις ανάγκες της θέσης, δύναται να εργαστεί και με ειδικά ωράρια.
 4. Ανάλογα με τις ανάγκες της Θ.Σ.Ε.Κ., ο/η λειτουργός θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης σχετικής με τα καθήκοντά του/της και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη Θ.Σ.Ε.Κ.:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε το 2015. Λειτουργεί ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), στο αναπαλαιωμένο κτηριακό της συγκρότημα στη Λευκωσία, στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης. Βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, με σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις. Προσφέρει το μόνο αξιολογημένο και πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο και προσβλέπει να καταστεί κέντρο ακαδημαϊκής έρευνας και διαλόγου στο πεδίο της Θεολογίας και των συναφών επιστημών.

Στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας της η Σχολή κατάφερε να δημιουργήσει τις βάσεις για μια θετική πορεία ανάπτυξης, και στήριξε τη μέχρι τώρα λειτουργία της πάνω σε στέρεες ακαδημαϊκές αρχές και αξίες. Κατέχει τον Χάρτη Erasmus και συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς και ερευνητές  διεθνούς εμβέλειας.

Η Σχολή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μικρής, ευέλικτης και αποτελεσματικής διοικητικής ομάδας που θα παρέχει υποστήριξη στο διδακτικό και ερευνητικό έργο της Σχολής, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας τις υποδομές και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιδιώκεται η διοικητική ομάδα να αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες ως προκλήσεις και τις προκλήσεις ως ευκαιρίες και δυνατότητες για να εργαστεί δυναμικά και αποτελεσματικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της ίδιας της ομάδας και κατά συνέπεια της Σχολής. Με την πρόσληψη νέων μελών επιδιώκεται να αναβαθμίζεται η δυνατότητα της Σχολής να σχεδιάζει και να προσφέρει νέα προγράμματα σπουδών – σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο – και να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας. Αναμένεται ότι το νέο προσωπικό της Σχολής, σε συνεργασία με τα υφιστάμενα μέλη, θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υποχρεώσεις, στο πλαίσιο των καθηκόντων που προνοεί η θέση, με σκοπό τη συνεχή διασφάλιση τής ποιότητας και την ανάπτυξη του ευρύτερου ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Σχολή.

Κωδικός Προκήρυξης:     2018_07_12_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Λει1_Βιβλ

2018_07_12_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Λει1_Βιβλ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Θ.Σ.Ε.Κ. (Φοιτητική Μέριμνα/Εισδοχή Φοιτητών)

28 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση Λειτουργού Θ.Σ.Ε.Κ. (Φοιτητική Μέριμνα/Εισδοχή Φοιτητών) και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωσή της.
Βαθμίδα: Λειτουργός
Κατηγορία: Σύμβαση Εργασίας Διοικητικού Προσωπικού
Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση τo ισχύον τιμαριθμικό επίδομα (27,99%) ανέρχονται σε:
Λειτουργός (Συνδυασμένες Κλίμακες Α5 [τέταρτη (4) βαθμίδα] – Α6) €18,219 – €30,494
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Θ.Σ.Ε.Κ.:
info@theo.ac.cy
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει, επιπρόσθετα, να την υποβάλουν σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Αυτό μπορεί να γίνει διά χειρός στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,
Οδός Ισοκράτους 1-7,
1016, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,
ή ταχυδρομικώς (στην ίδια διεύθυνση) σε φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, το αργότερο, 20/7/2018.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις (σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή) πρέπει να περιλαμβάνουν ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα (1) αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD) – σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word – των ακόλουθων:
1. Συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται: η θέση για την οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Δύο (2) συστατικές επιστολές, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF, οι οποίες να αποσταλούν απευθείας στη Θ.Σ.Ε.Κ., από την ηλεκτρονική διεύθυνση των ατόμων που συστήνουν τον/την υποψήφιο/α, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@theo.ac.cy.
[Ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (20 Ιουλίου 2018)].
Η συνοδευτική επιστολή (1) και το βιογραφικό σημείωμα (2) πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Αιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν θα ληφθούν υπόψιν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22443065) ή στον Κλάδο Θεολογίας (00357 22443064),
e‐mail: info@theo.ac.cy

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Κάτω από την εποπτεία του Διευθυντή και σε συνεργασία με τις λοιπές διοικητικές υπηρεσίες της Θ.Σ.Ε.Κ., χειρίζεται τις Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφείο Στέγασης – Κοινωνική, Συμβουλευτική και Οικονομική Στήριξη Φοιτητών – φοιτητική ζωή, όμιλοι, Φοιτητική Ένωση κ.λπ.), καθώς και την Υπηρεσία Εισδοχής Φοιτητών, ενώ παρέχει και σχετικές γενικές υπηρεσίες.

Περιγραφή εργασίας:

Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας

α. Γραφείο Στέγασης της Θ.Σ.Ε.Κ.
1. Ενημερώνει τους φοιτητές και το κοινό για τη Φοιτητική Εστία της Θ.Σ.Ε.Κ., διαχειρίζεται με τον Διευθυντή τις αιτήσεις διαμονής, τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, κατανομής δωματίων, διαχείριση συμβολαίων, ενοικίαση δωματίων, διαδικασία παράδοσης / παραλαβής δωματίων, διαχείριση οικονομικών εκκρεμοτήτων ενοίκων.
2. Διαχειρίζεται τους χώρους διαμονής και τα θέματα διαμονής, διαμεσολαβεί σε περιπτώσεις ενοίκων που χρειάζονται βοήθεια (διαπροσωπικά προβλήματα διαμονής και συγκατοίκησης).
3. Διαχειρίζεται τη θερινή διαμονή, όπου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Φοιτητική Εστία προσφέρεται για τη διαμονή συνέδρων, συμμετεχόντων σε προγράμματα/σεμινάρια, καθηγητών και φοιτητών που συμμετέχουν στο θερινό εξάμηνο κ.λπ.
4. Συντονίζει ή / και προωθεί τη διεξαγωγή εργασιών καθαρισμού, συντήρησης και ασφάλειας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Φοιτητικής Εστίας.
5. Τηρεί ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο όλων των εργασιών, βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.
6. Υποβάλλει εισηγήσεις σχετικές με τον εξοπλισμό χώρων της Φοιτητικής Εστίας, καθώς και σχετικές εισηγήσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Φοιτητικής Μέριμνας.
7. Προετοιμάζει σχετικό προϋπολογισμό και ευθύνεται για την προώθηση πληρωμής λειτουργικών εξόδων της Φοιτητικής Εστίας.

β. Υπηρεσία Κοινωνικής, Συμβουλευτικής και Οικονομικής Στήριξης Φοιτητών
1. Ενημερώνει τους/τις φοιτητές/τριες για τις δυνατότητες οικονομικής στήριξης (χορηγίες οικονομικής ενίσχυσης από τη Θ.Σ.Ε.Κ. και την Κρατική Φοιτητική Χορηγία) και για τις υποτροφίες που παρέχει η Θ.Σ.Ε.Κ..
2. Διαχειρίζεται με την Επιτροπή Υποτροφιών, τον Διευθυντή και το Λογιστήριο τις αιτήσεις για υποτροφίες και επιχορηγήσεις (υποτροφίες της Θ.Σ.Ε.Κ., χορηγίες οικονομικής ενίσχυσης) και τηρεί ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.
3. Συντονίζει την παραχώρηση ακαδημαϊκών διευκολύνσεων και προσαρμογών για φοιτητές/τριες με ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Ακαδημαϊκούς, τους διδάσκοντες Ακαδημαϊκούς, τις Διοικητικές Υπηρεσίες της Θ.Σ.Ε.Κ., καθώς και σχετικές Κρατικές Υπηρεσίες και Οργανώσεις.
4. Συντονίζει την παροχή ποιμαντικής στήριξης στους/στις φοιτητές/τριες, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Ακαδημαϊκό της Ποιμαντικής Μέριμνας.
5. Συντονίζει, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο συμβουλευτικό ψυχολόγο, την παροχή ψυχολογικής στήριξης, σε αιτούντες φοιτητές/τριες.

γ. Φοιτητική ζωή (φοιτητικοί όμιλοι, Φοιτητική Ένωση κ.λπ.)
1. Συντονίζει μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Φοιτητικής Ένωσης τις φοιτητικές εκλογές και έχει συμβουλευτικό ρόλο στις δραστηριότητες της Ένωσης.
2. Ενημερώνει, καθοδηγεί και συμβουλεύει τους/τις φοιτητές/τριες στις διαδικασίες δημιουργίας φοιτητικών ομίλων και στη δομική οργάνωση των ομίλων (υποδομή, καταστατικά, εκδηλώσεις).
3. Υποστηρίζει τις φοιτητικές πρωτοβουλίες για εντός και εκτός της Σχολής εκδηλώσεις (χορωδίες, εργαστήρια, εκθέσεις κ.ά.) με σκοπό τη θετική προβολή της Σχολής.
4. Συντονίζει και επιβλέπει τη συμμετοχή των φοιτητών της Σχολής στις δύο ετήσιες παρελάσεις για τις εθνικές επετείους, καθώς και στις επίσημες εκπροσωπήσεις της Σχολής σε εορτασμούς, εκκλησιασμούς κ.λπ..
5. Διοργανώνει μαζί με τους/τις φοιτητές/τριες ή / και επιλαμβάνεται εκδηλώσεων που στοχεύουν στην ενημέρωση, ψυχαγωγία και κοινωνική ανάπτυξη των φοιτητών.

Υπηρεσία Εισδοχής φοιτητών
Παρέχει ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες σε υποψήφιους φοιτητές/τριες, σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών που τους ενδιαφέρει, τη λειτουργία, το ήθος και το πρόγραμμα της Θ.Σ.Ε.Κ.
1. Διατηρεί επικοινωνία με σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικούς φορείς, εκκλησιαστικές αρχές της Κύπρου και του εξωτερικού και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα της Θ.Σ.Ε.Κ.
2. Οργανώνει τις ημερίδες ενημέρωσης και λοιπές παρουσιάσεις της Θ.Σ.Ε.Κ. και τη συμμετοχή της Θ.Σ.Ε.Κ. σε εκπαιδευτικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.
3. Δέχεται τις αιτήσεις εγγραφών, ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων, έχει την ευθύνη ηλεκτρονικής καταχώρισης των εγγραφών και αρχειοθέτησης βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»).
4. Συνεργάζεται με τους Υπευθύνους των Κλάδων για την εισδοχή των φοιτητών.
5. Οργανώνει τις συνεντεύξεις των υποψηφίων φοιτητών και διαχειρίζεται τη διαδικασία προσφοράς των θέσεων και τη διαδικασία εισδοχής.

Γενικές Υπηρεσίες
1. Συντηρεί στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. τον σχετικό ιστοχώρο που αφορά τη Φοιτητική Μέριμνα, την Φοιτητική Εστία και την εισδοχή φοιτητών.
2. Εκδίδει σχετικά ενημερωτικά έντυπα που αφορούν τις υπηρεσίες αυτές.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο.
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα συναφή με τη θέση.
3. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Διετής εργασιακή εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
5. Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
6. Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.
7. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις.
1. Η προφορική εξέταση θα έχει τη μορφή συνέντευξης, την οποία θα διεξάγει Ειδική Επιτροπή.
2. Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:
(α) Νέα Ελληνική γλώσσα (ανάπτυξη δοκιμίου σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης) και
(β) Αγγλική γλώσσα (ανάπτυξη δοκιμίου σε θέμα σχετικό με τη θέση).
Κριτήρια Αξιολόγησης Προσόντων Αιτητών
1. Βαρύτητα της μοριοδότησης προσόντων: 50% επί της τελικής βαθμολογίας.
2. Οι προσοντούχοι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική και γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθούν με άριστα το 10. Η γραπτή εξέταση έχει βαρύτητα 20% (10% για τα Ελληνικά και 10% για τα Αγγλικά) και η προφορική εξέταση έχει βαρύτητα 30% επί της τελικής βαθμολογίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη θέση:
1. Η Θ.Σ.Ε.Κ. είναι μια μικρή Σχολή που λειτουργεί από το 2015, ο/η υποψήφιος/α που θα καταλάβει τη θέση θα έχει την ευκαιρία και την πρόκληση να έχει την αποκλειστικότητα στη διαχείριση των δομών και των διαδικασιών μέριμνας και εισδοχής φοιτητών στο μοναδικό αξιολογημένο πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα Θεολογίας στην Κύπρο, καθώς και στα λοιπά προγράμματα σπουδών που θα αναπτυχθούν στη Σχολή.

2. Η Θ.Σ.Ε.Κ. δύναται, αναλόγως προσόντων και πείρας σε αντίστοιχη θέση, να τοποθετήσει τον/τη λειτουργό κατά τον διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα στις Κλίμακες Α5 [τέταρτη (4) βαθμίδα] – Α6.

3. Ο/Η λειτουργός που θα διοριστεί θα εργάζεται συνήθως σε κανονικό ωράριο (8:00. με 16:00), ανάλογα, όμως, με τις ανάγκες της Θ.Σ.Ε.Κ. ή τις ανάγκες της θέσης, δύναται να εργαστεί και με ειδικά ωράρια.

4. Ανάλογα με τις ανάγκες της Θ.Σ.Ε.Κ., ο/η λειτουργός θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης σχετικής με τα καθήκοντά του/της και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη Θ.Σ.Ε.Κ.:
Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε το 2015. Λειτουργεί ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), στο αναπαλαιωμένο κτηριακό της συγκρότημα στη Λευκωσία, στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης. Βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, με σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις. Προσφέρει το μόνο αξιολογημένο και πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο και προσβλέπει να καταστεί κέντρο ακαδημαϊκής έρευνας και διαλόγου στο πεδίο της Θεολογίας και των συναφών επιστημών.

Στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας της η Σχολή κατάφερε να δημιουργήσει τις βάσεις για μια θετική πορεία ανάπτυξης, και στήριξε τη μέχρι τώρα λειτουργία της πάνω σε στέρεες ακαδημαϊκές αρχές και αξίες.

Η Σχολή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μικρής, ευέλικτης και αποτελεσματικής διοικητικής ομάδας που θα παρέχει υπηρεσίες και υποστήριξη στους φοιτητές της Σχολής, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας τις υποδομές και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιδιώκεται η διοικητική ομάδα να αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες ως προκλήσεις και τις προκλήσεις ως ευκαιρίες και δυνατότητες, για να εργαστεί δυναμικά και αποτελεσματικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της ίδιας της ομάδας και κατά συνέπεια της Σχολής. Με την πρόσληψη νέων μελών επιδιώκεται να αναβαθμίζεται η δυνατότητα της Σχολής να σχεδιάζει και να προσφέρει νέα προγράμματα σπουδών – σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο – και να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας. Αναμένεται ότι το νέο προσωπικό της Σχολής, σε συνεργασία με τα υφιστάμενα μέλη, θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υποχρεώσεις, στο πλαίσιο των καθηκόντων που προνοεί η θέση, με σκοπό τη συνεχή διασφάλιση τής ποιότητας και την ανάπτυξη του ευρύτερου ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Σχολή.

Κωδικός Προκήρυξης: 2018_06_28_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Λει1_Φοι_Μ_Εισ

2018_06_30_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Λει1_Φοι_Μ_Εισ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Λειτουργού Θ.Σ.Ε.Κ. (Θέματα Έρευνας/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)

30 Μαρτίου 2018 

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση Λειτουργού Θ.Σ.Ε.Κ.  (Θέματα Έρευνας/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωσή της.

Βαθμίδα: Λειτουργός

Κατηγορία: Σύμβαση Εργασίας Διοικητικού Προσωπικού

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση τo ισχύον τιμαριθμικό επίδομα (27,99%) ανέρχονται σε:

Λειτουργός   (Συνδυασμένες Κλίμακες Α5 [ τέταρτη (4) βαθμίδα] – Α6)      €18,219 – €30,494

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Θ.Σ.Ε.Κ.:

info@theo.ac.cy

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου  2018, μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει, επιπρόσθετα, να την υποβάλουν σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Αυτό μπορεί να γίνει διά χειρός στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,

Οδός Ισοκράτους 1-7,

1016, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,

ή ταχυδρομικώς (στην ίδια διεύθυνση) σε φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, το αργότερο,  30 Απριλίου  2018.

Οι αιτήσεις (σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή) πρέπει να περιλαμβάνουν ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα (1) αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD) – σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word – των ακόλουθων:

 1. Συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται: η θέση για την οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 4. Επαρκή τεκμηρίωση αναφορών του/της υποψηφίου σε: σημαντικές επιστημονικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, ερευνητικά ή άλλα προγράμματα με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση (ρόλος υποψηφίου, ύψος χρηματοδότησης, κατάλογος συνεργατών).
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF, οι οποίες να αποσταλούν απευθείας στη Θ.Σ.Ε.Κ., από την ηλεκτρονική διεύθυνση των ατόμων που συστήνουν τον/την υποψήφιο/α, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@theo.ac.cy  

[Ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (30 Απριλίου  2018)].

Η συνοδευτική επιστολή (1), το βιογραφικό σημείωμα (2), και η τεκμηρίωση των αναφορών έργου/εμπειρίας (4) πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22443065) ή στον Κλάδο Θεολογίας (00357 22443064),

e‐mail: info@theo.ac.cy

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:

 1. Αναλαμβάνει την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση και την προώθηση της έρευνας στη Θ.Σ.Ε.Κ..
 2. Αναλαμβάνει το γραφείο Erasmus+ της Θ.Σ.Ε.Κ. (κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού) και τη διαχείριση όλων των σχετικών εργασιών.
 3. Αναλαμβάνει δράσεις για την προώθηση της συμμετοχής της Θ.Σ.Ε.Κ. στα ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή προγράμματα και πρωτοβουλίες και στηρίζει την προώθηση ερευνητικών συνεργασιών.
 4. Συμβουλεύει, παρακολουθεί και υποστηρίζει την προσπάθεια κατάρτισης και διαχείρισης ερευνητικών και άλλων προτάσεων με εξωτερική χρηματοδότηση (πχ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας κτλ.).
 5. Διαχειρίζεται την υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων ερευνητικών έργων που αναλαμβάνει η Θ.Σ.Ε.Κ. .
 6. Παρέχει διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπή Έρευνας και δίνει πληροφορίες όσον αφορά στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την έρευνα σε τομείς που αφορούν τη Θ.Σ.Ε.Κ. .
 7. Παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση στο ακαδημαϊκό προσωπικό και στους φοιτητές σε θέματα της αρμοδιότητάς του/της.
 8. Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων στον τομέα της αρμοδιότητάς του/της.
 9. Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη Θ.Σ.Ε.Κ. σε επιτροπές, σε τοπικές και σε διεθνείς ημερίδες, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, στην Υπηρεσία των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, κ.ά. .
 10. Συντηρεί στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. τον σχετικό ιστοχώρο που αφορά την έρευνα και την κινητικότητα, παρέχοντας ενημέρωση, διαφήμιση και διάχυση πληροφοριών.
 11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο.
 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα συναφή με τη θέση.
 3. Άριστη γνώση της Ελληνικής και  της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Διετής εργασιακή εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 5. Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 6. Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.
 7. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Θα αποτελούν πλεονέκτημα:

 1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με τα καθήκοντα της θέσης.
 2. Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

 1. Η προφορική εξέταση θα έχει τη μορφή συνέντευξης, την οποία θα διεξάγει ειδική επιτροπή.
 2. Η γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:

(α) Νέα Ελληνική γλώσσα (ανάπτυξη δοκιμίου σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης) και

(β) Αγγλική γλώσσα (ανάπτυξη δοκιμίου σε θέμα σχετικό με τη θέση).

Κριτήρια Αξιολόγησης Προσόντων Αιτητών

 1. Βαρύτητα της μοριοδότησης προσόντων: 50% επί της τελικής βαθμολογίας.
 2. Οι προσοντούχοι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική και γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθούν με άριστα το 10. Η γραπτή εξέταση έχει βαρύτητα 20% (10% για τα Ελληνικά και 10% για τα Αγγλικά) και η προφορική εξέταση έχει βαρύτητα 30% επί της τελικής βαθμολογίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη θέση:

 1. Η Θ.Σ.Ε.Κ. είναι μια μικρή Σχολή που λειτουργεί από το 2015, ο/η υποψήφιος/α που θα καταλάβει τη θέση θα έχει την ευκαιρία και την πρόκληση να οργανώσει τις δομές και τις διαδικασίες έρευνας στο μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα Θεολογίας στην Κύπρο.
 2. Η Θ.Σ.Ε.Κ. δύναται, αναλόγως προσόντων και πείρας σε αντίστοιχη θέση, να τοποθετήσει τον/τη λειτουργό κατά τον διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας Α4-Α6.
 3. Ο/Η λειτουργός που θα διοριστεί θα εργάζεται συνήθως σε κανονικό ωράριο (8:00. με 16:00), ανάλογα, όμως, με τις ανάγκες της Θ.Σ.Ε.Κ. ή τις ανάγκες της θέσης, δύναται να εργαστεί και με ειδικά ωράρια.
 4. Ανάλογα με τις ανάγκες της Θ.Σ.Ε.Κ., ο/η λειτουργός θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης σχετικής με τα καθήκοντά του/της και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη Θ.Σ.Ε.Κ.:

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε το 2015. Λειτουργεί ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), στο αναπαλαιωμένο κτηριακό της συγκρότημα στη Λευκωσία, στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης. Βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε ένα ελκυστικό περιβάλλον, με σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και άρτιες εγκαταστάσεις. Προσφέρει το μόνο αξιολογημένο και πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο και προσβλέπει να καταστεί κέντρο ακαδημαϊκής έρευνας και διαλόγου στο πεδίο της Θεολογίας και των συναφών επιστημών.

Στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας της η Σχολή κατάφερε να δημιουργήσει τις βάσεις για μια θετική πορεία ανάπτυξης, και στήριξε τη μέχρι τώρα λειτουργία της πάνω σε στέρεες ακαδημαϊκές αρχές και αξίες. Κατέχει τον Χάρτη Erasmus και συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς και ερευνητές  διεθνούς εμβέλειας.

Η Σχολή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μικρής, ευέλικτης και αποτελεσματικής διοικητικής ομάδας που θα παρέχει υποστήριξη στο διδακτικό και ερευνητικό έργο της Σχολής, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας τις υποδομές και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιδιώκεται η διοικητική ομάδα να αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες ως προκλήσεις και τις προκλήσεις ως ευκαιρίες και δυνατότητες για να εργαστεί δυναμικά και αποτελεσματικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της ίδιας της ομάδας και κατά συνέπεια της Σχολής. Με την πρόσληψη νέων μελών επιδιώκεται να αναβαθμίζεται η δυνατότητα της Σχολής να σχεδιάζει και να προσφέρει νέα προγράμματα σπουδών – σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο – και να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας. Αναμένεται ότι το νέο προσωπικό της Σχολής, σε συνεργασία με τα υφιστάμενα μέλη, θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υποχρεώσεις, στο πλαίσιο των καθηκόντων που προνοεί η θέση, με σκοπό τη συνεχή διασφάλιση τής ποιότητας και την ανάπτυξη του ευρύτερου ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Σχολή.

 

Κωδικός Προκήρυξης:

2018_03_29_Φ._Θ.Σ.Ε.Κ.3.04.2_Λει1_Ερ_Ευ_Πρ

Προκήρυξη 2 (δύο) θέσεων Λέκτορα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Εκκλησιαστική Ιστορία

(περισσότερα…)

Παραδοσιακά τραγούδια και χριστουγεννιάτικα κάλαντα

Παραδοσιακά τραγούδια και χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν το απόγευμα της Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου οι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Κύπρου και η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ρωμηοσύνη» στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο Β΄.

Επίσκεψη και ξενάγηση του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου κ. Αθανασίου και του Θεοφιλεστάτου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

Επίσκεψη και ξενάγηση του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου (Ιερά Μητρόπολη Ηλείας) και του Θεοφιλεστάτου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

3ο Συνέδριο της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου

3ο Συνέδριο της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υ.Π.Π., την Επισκοπή Καρπασίας και τη Διαχειριστική Επιτροπή Ι.Μ. Αποστόλου Ανδρέα με θέμα: «Επέτειος των 150 χρονών από τα εγκαίνια του καθολικού της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία» και εκδήλωση τιμής προς τον Πρωτ. Ζαχαρία Γεωργίου και την πρεσβυτέρα Μαρία από τη Θεολογική Σχολή.